News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/٥/١٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره مشاوره - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزار ی کارگاه مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/54458/برگزار ی کارگاه مهارت های زندگی ١٣٩٧/١٢/١ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/54457/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ١٣٩٧/١٢/١ برگزاری کلاس آموزشی فرزند پروری جهت همکاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/53226/برگزاری کلاس آموزشی فرزند پروری جهت همکاران ١٣٩٧/١٠/١٥ برگزاری نشست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره منطقه شمال شرق کشور و البرز مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/52864/برگزاری نشست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره منطقه شمال شرق کشور و البرز مرکزی ١٣٩٧/١٠/١ آغاز اجرای تست سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/52238/آغاز اجرای تست سلامت روان ١٣٩٧/٩/١٢ کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/52232/کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده بهداشت ١٣٩٧/٩/١٢ اهم فعالیت های اداره مشاوره در هفته بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/51463/اهم فعالیت های اداره مشاوره در هفته بهداشت روان ١٣٩٧/٨/١٥ برگزاری نشست خوابگاهی با موضوع پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/44465/برگزاری نشست خوابگاهی با موضوع پیشگیری از اعتیاد ١٣٩٦/١١/٢٩ برگزاری کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه دانشجویان همتایار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/42516/برگزاری کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه دانشجویان همتایار ١٣٩٦/١٠/٥ کارگاه اموزشی حمایت های روانی در بلایای طبیعی ویژه همکاران و دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/41432/کارگاه اموزشی حمایت های روانی در بلایای طبیعی ویژه همکاران و دانشجویان دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٩/٥ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری94 شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/41013/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری94 شیروان ١٣٩٦/٨/١٧ نشست دوستانه دانشجویان ورودی جدید با رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/40218/نشست دوستانه دانشجویان ورودی جدید با رئیس اداره مشاوره ١٣٩٦/٧/٢٥ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/40216/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری ١٣٩٦/٧/٢٥ برگزاری کلاس آموزشی جهت مسئولین خوابگاه های دختران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/35768/برگزاری کلاس آموزشی جهت مسئولین خوابگاه های دختران ١٣٩٦/٣/٣ ایستگاه سلامت روان در دانشکده های پزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/34739/ایستگاه سلامت روان در دانشکده های پزشکی و پرستاری و مامایی ١٣٩٦/٢/٤ ایستگاه سلامت روان در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/34737/ایستگاه سلامت روان در دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/٤ پیاده روی به مناسبت روز جهانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/34655/پیاده روی به مناسبت روز جهانی بهداشت ١٣٩٦/٢/٢ روز جهانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/34546/روز جهانی بهداشت ١٣٩٦/١/٢٦ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان بهداشت حرفه ای 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/33395/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان بهداشت حرفه ای 95 ١٣٩٥/١٢/٢ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/33201/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان بهداشت محیط ١٣٩٥/١١/٢٤ برگزاری جلسه داخلی کارشناسان ادراه مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/32874/برگزاری جلسه داخلی کارشناسان ادراه مشاوره ١٣٩٥/١١/١٧ برگزاری سومین جلسه ی شورای تأمین بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/32837/برگزاری سومین جلسه ی شورای تأمین بهداشت روان ١٣٩٥/١١/١٦ CAQ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/32608/CAQ ١٣٩٥/١١/٩ برگزاری نشست آموزشی در خوابگاه نرجس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/30492/برگزاری نشست آموزشی در خوابگاه نرجس ١٣٩٥/٩/٢٤ برگزاری نشست های خوابگاهی در خوابگاه 16 اذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/30426/برگزاری نشست های خوابگاهی در خوابگاه 16 اذر ١٣٩٥/٩/٢١ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان مامایی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29862/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان مامایی 95 ١٣٩٥/٨/٢٥ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29861/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری 95 ١٣٩٥/٨/٢٥ برگزاری دومین نشست همتایاران سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29858/برگزاری دومین نشست همتایاران سلامت روان دانشجویان ١٣٩٥/٨/٢٥ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29856/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری 95 ١٣٩٥/٨/٢٥ شاخص های آماری اداره مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه درسال 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29832/شاخص های آماری اداره مشاوره و خدمات روانشناختی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه درسال 1394 ١٣٩٥/٨/٢٤ 1394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29811/1394 ١٣٩٥/٨/٢٤ برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دندان پزشکی 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/29806/برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دندان پزشکی 95 ١٣٩٥/٨/٢٢ برگزاری پیاده روی ویژه دانشجویان آقا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28519/برگزاری پیاده روی ویژه دانشجویان آقا ١٣٩٥/٨/٣ برگزاری پیاده روی به مناسبت هفته بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28518/برگزاری پیاده روی به مناسبت هفته بهداشت روان ١٣٩٥/٨/٣ اعلام برنامه های هفته بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28481/اعلام برنامه های هفته بهداشت روان ١٣٩٥/٨/٣ هفته بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28521/هفته بهداشت روان ١٣٩٥/٨/٣ نشست روسای ادارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28522/نشست روسای ادارت ١٣٩٥/٨/٣ حضور فعال کار شناسان اداره مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28093/حضور فعال کار شناسان اداره مشاوره در ثبت نام دانشجویان ورودی جدید ١٣٩٥/٧/١٩ معرفی اداره مشاوره در جشن دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28086/معرفی اداره مشاوره در جشن دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٥/٧/١٩ برگازری کارگاه مهارت های زندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28085/برگازری کارگاه مهارت های زندگی ١٣٩٥/٧/١٩ برگزاری اولین کارگاه آموزشی همتایاران سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/28025/برگزاری اولین کارگاه آموزشی همتایاران سلامت روان دانشجویی ١٣٩٥/٧/١٨ برگزاری کارگاه آموزشی جهت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27637/برگزاری کارگاه آموزشی جهت اعضای هیئت علمی ١٣٩٥/٧/٤ برگزاری کمیته پیشگیری از سؤمصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27443/برگزاری کمیته پیشگیری از سؤمصرف مواد ١٣٩٥/٦/٢٨ برگزاری جلسه شورای تأمین بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27375/برگزاری جلسه شورای تأمین بهداشت روان ١٣٩٥/٦/٢٧ حضور فعال اداره مشاوره در ثبت نام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27179/حضور فعال اداره مشاوره در ثبت نام دانشجویان ١٣٩٥/٦/٢١ برگزاری کارگاه مهارت ارتباطی ویژه اساتید مشاور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27178/برگزاری کارگاه مهارت ارتباطی ویژه اساتید مشاور ١٣٩٥/٦/٢١ اجرای تست CAQ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/27114/اجرای تست CAQ ١٣٩٥/٦/٢٠ اتمام طرح پرسشگری سیمای زندگی دانشجویان و ارسال به وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/25865/اتمام طرح پرسشگری سیمای زندگی دانشجویان و ارسال به وزارت بهداشت ١٣٩٥/٥/٦ سومین نشست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره شمال و شمال شرق کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/25866/سومین نشست شورای برنامه ریزی ادارات مشاوره شمال و شمال شرق کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٥/٥/٦ کمیته هسته پیشرفت تحصیلی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/19057/کمیته هسته پیشرفت تحصیلی برگزار شد ١٣٩٥/٢/٢٨ اجرای طرح بررسی سیمای زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/19021/اجرای طرح بررسی سیمای زندگی دانشجویان ١٣٩٥/٢/٢٧ برگزاری همایش معیارها و ملاک های انتخاب همسر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/19022/برگزاری همایش معیارها و ملاک های انتخاب همسر ١٣٩٥/٢/٢٧ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه مسئولین خوابگاهها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/19023/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه مسئولین خوابگاهها ١٣٩٥/٢/٢٧ کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت 26 فروردین برگزار می گردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/18179/کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت 26 فروردین برگزار می گردد ١٣٩٥/١/٢٣ نشست خوابگاهی در خوابگاه 16 آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/17839/نشست خوابگاهی در خوابگاه 16 آذر ١٣٩٤/١٢/٢٢ برگزاری کارگاه حمایت های روانی در بلایای طبیعی ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/17192/برگزاری کارگاه حمایت های روانی در بلایای طبیعی ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت ١٣٩٤/١١/٢٠ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/17056/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان هوشبری و اتاق عمل ١٣٩٤/١١/١٧ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/16143/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان دندان پزشکی ١٣٩٤/٩/٣٠ مراجعین به اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/16083/مراجعین به اداره مشاوره ١٣٩٤/٩/٢٨ راه اندازی دفتر مشاوره در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/16053/راه اندازی دفتر مشاوره در دانشکده بهداشت ١٣٩٤/٩/٢٥ افتتاح دفتر مشاوره در خوابگاه نرجس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/16013/افتتاح دفتر مشاوره در خوابگاه نرجس ١٣٩٤/٩/٢٤ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/15997/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان پرستاری ١٣٩٤/٩/٢٣ برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://uco.csa.nkums.ac.ir/Content/15883/برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه کارکنان ١٣٩٤/٩/١٨